|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์วิทยาลัย
พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ผลงานและรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 860  
เข้าชมปีนี้ : 7,737  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 8,307  
  คณะผู้บริหาร
    

นายเดโชวัต ทักคุ้ม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
 
       
นางธนภรณ์ สีสุก
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายยอดเพชร  แพรน้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 

นายพงษ์ศักดิ์  พันธ์ุสิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 

นายจาตุรนต์  บริจินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา