|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์วิทยาลัย
พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ผลงานและรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 860  
เข้าชมปีนี้ : 7,737  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 8,307  
  วิสัยทัศน์วิทยาลัย

        วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นสถาบันแห่งความรู้ทางวิชาชีพเป็น ผู้นำในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในท้องถิ่น และให้บริการวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชนในท้องถิ่นในพื้นที่ 5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก

 

เป้าประสงค์(Goal)

1.   เพิ่มจำนวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2.   หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
3.   ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ
4.  การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้มาตรฐานสากล
5.   นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
6.   นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
7.   สนับสนุนส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
8.   การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
9.   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ