|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์วิทยาลัย
พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ผลงานและรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 860  
เข้าชมปีนี้ : 7,737  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 8,307  
  พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

พันธกิจ                                                

1.   การเพิ่มจำนวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานและการประกอบอาชีพอิสระ
2.   จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
3.   พัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.   พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานสากล
5.   ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานสากล
6.   การสนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย พลโลก และนักเรียนนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีจิตสำนึกและเสริมสร้าง การเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
7.   การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
8.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 
 
 

อัตลักษณ์

          ผู้เรียนมีจิตอาสา                              ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เอกลักษณ์

          วิทยาลัยช่วยเหลือชุมชน                     ชุมชนช่วยเหลือวิทยาลัย