|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คณะผู้บริหาร
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์วิทยาลัย
พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ผลงานและรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 860  
เข้าชมปีนี้ : 7,737  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 8,307  
  ผลงานและรางวัล
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)                              
1.  รางวัลเกียรติบัตรการเป็นหน่วยงานการสนับสนุนการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา แบบบูรณาการในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ 
ที่ ปีการศึกษา ประเภทผลงาน รางวัลที่ได้รับระดับ
1. 2558 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เป็นหน่วยงานการสนับสนุนการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานการสนับสนุนการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
2. 2558 รางวัลประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่า วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด     เป็นสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา            ในโครงการ “ก้าวอย่างเข้าใจ” ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ. นนทบุรี โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และเลขาธิการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ รางวัลประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่า  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด     เป็นสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
3. 2558 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้รับใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม       การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
2.  รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ ปีการศึกษา ประเภทผลงาน รางวัลที่ได้รับระดับ
1. 2558 นายจงกล พิพิธภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดตาก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
2. 2558 นางธนภรณ์  สีสุกตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดตาก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
3. 2558 นางสาวฉันทนา  บุญจริง ตำแหน่ง พนักงานราชการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์     เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดตาก เครื่องราชอิสริยาภรณ์     เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
3.  รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558
ที่ ปีการศึกษา ประเภทผลงาน รางวัลที่ได้รับระดับ
ประเทศ/ภาค/จังหวัด
1. 2558 นายชัยกร  สุขคำ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี ระดับจังหวัด โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี พ.ศ. 2558   จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ     ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลสุดยอดครูดี
ระดับจังหวัด
โครงการ “ครูดีมีทุกวัน”
       
 
4.  รางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เนื่องในวันครู ประจำปี 2558
ที่ ปีการศึกษา ประเภทผลงาน รางวัลที่ได้รับระดับ
 
1. 2558 รางวัลบุคลากรยอดเยี่ยม ประเภทรางวัล ผู้บริหารมีอุดมการณ์ยอดเยี่ยม จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เนื่องในวันครู ประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้ นายจงกล  พิพิธภักดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นางธนภรณ์  สีสุก และ          นายพงษ์ศักดิ์  พันธุ์ศิริ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ รางวัลบุคลากรยอดเยี่ยม ประเภทรางวัล ผู้บริหารมีอุดมการณ์ยอดเยี่ยม
2. 2558 รางวัลบุคลากรยอดเยี่ยม ประเภทรางวัล ครูอุดมการณ์           จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เนื่องในวันครู ประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้ นางนิสรา  ชุ่มธิ ตำแหน่งครู คศ.1 และ นายเกียรติศักดิ์        กาทองทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รางวัลบุคลากรยอดเยี่ยม ประเภทรางวัล          ครูอุดมการณ์          
3. 2558 รางวัลบุคลากรยอดเยี่ยม ประเภทรางวัล ครูยอดเยี่ยม           จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เนื่องในวันครู ประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้นายชัยกร สุขคำ ตำแหน่งครู คศ. 3 และ นายชาญชัย  สมบูรณ์ ตำแหน่งครู คศ. 2 รางวัลบุคลากรยอดเยี่ยม ประเภทรางวัล          ครูยอดเยี่ยม          
 
 
 
 
 
 
5.  รางวัลการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในรายการสมรภูมิไอเดีย ปี 10 ประจำปีการศึกษา 2558
ที่ ปีการศึกษา ประเภทผลงาน รางวัลที่ได้รับระดับ
ประเทศ/ภาค/จังหวัด
1. 2558 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลการนำเสนอเครื่อง           เพาะถั่วงอกเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในรายการสมรภูมิไอเดีย ปี 10 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอในครั้งนี้คือ นายสายันต์  แข่งเพ็ญแข ,นายธวัชชัย ประภาสวนารี ,นายสมชัย อย่างยอดเยี่ยม ,นางสาวสิริกาญจนา ทุมมูล และมีครูผู้ควบคุม คือ นายภมรพลับพลาสี,นายไพศาลพูนยศและนายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ รางวัลการนำเสนอผลงาน
เครื่องเพาะถั่วงอกเศรษฐกิจพอเพียงในรายการสมรภูมิไอเดีย
ปี 10
6.  รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558
ที่ ปีการศึกษา ประเภทผลงาน รางวัลที่ได้รับระดับ
ประเทศ/ภาค/จังหวัด
1. 2558 รางวัลเหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. โครงการ “การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน           เพื่อการสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดังนี้ นางสาวอาทิตยา  ดีพรสกุล และมีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา  กะล้อม และนางสาว     แสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(เหรียญทอง)
2. 2558 รางวัลเหรียญเงิน การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. โครงการ “การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร”ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดังนี้ นายพีรพล  พิทักษ์ชาติคีรี และนางสาวจีรนันท์ - และมีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน
 
รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(เหรียญเงิน)
3. 2558 รางวัลเหรียญทองแดง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. โครงการ “การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน  เพื่อการสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดังนี้ นายหน่ายเอหว่อง  - , นายอาลัม - , นายนันทวัฒน์  ขัดคีรี ,นายภูวนาท  แก้วทา ,นางสาวรุจิรากันทะเตียน และมีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(เหรียญทองแดง)
4. 2558 รางวัลชมเชย การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. โครงการ “การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวด          การแข่งขันดังนี้ นายพิชัย  คำเมืองดี และ มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(ชมเชย)
5. 2558 รางวัลการเข้าร่วม การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. โครงการ “การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดังนี้ นายนิพันธ์ และ มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา  กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการเข้าการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 
6. 2558 รางวัลเหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับ ปวช. โครงการ “การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดังนี้ นายภูวนาท  แก้วทา , นางสาวอินทิรา และนางสาว   แสงระวี  แสนทินั่ง , มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย
(เหรียญทอง)
7. 2558 รางวัลเหรียญเงิน การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับ ปวช. โครงการ“การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดังนี้ นายนันทวัฒน์  ขัดศรี , นางสาวรุจิรา  กันทะเตียน และนางสาวณิชา – และนางสาวอาทิตยา ดีพรสกุล ,มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย
(เหรียญเงิน)
8. 2558 รางวัลเหรียญทองแดง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับ ปวช. โครงการ“การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อ        การสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดังนี้ นายจรัญ - มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา     กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย
(เหรียญทองแดง)
9. 2558 รางวัลเหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาพม่า ระดับ ปวช. โครงการ“การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดังนี้ นางสาวจีรนันท์ - ,นางสาวอินทิรา - ,และนางสาวณิชา มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาพม่า
(เหรียญทอง)
10. 2558 รางวัลเหรียญเงิน การทดสอบทักษะการใช้ภาษาพม่า ระดับ ปวช. โครงการ “การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวด   การแข่งขันดังนี้ นายจรัญ - , นายหน่ายเอหว่อง -,นายนิพันธ์ -, นายอาลัม -, มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาพม่า
(เหรียญเงิน)
11. 2558 รางวัลเหรียญทองแดง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาพม่า ระดับ ปวช. โครงการ“การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อ       การสื่อสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดังนี้นายพิชัย  คำเมืองดี มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวกรณิกา กะล้อม และนางสาวแสงเดือน  แซ่ว้าน รางวัลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาพม่า
(เหรียญทองแดง)
7.  รางวัลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติระดับภาค (ภาคเหนือ)
ที่ ปีการศึกษา ประเภทผลงาน รางวัลที่ได้รับระดับ
ประเทศ/ภาค/จังหวัด
1. 2558 รางวัลการเข้าร่วม สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 คือเครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ประดิษฐ์ คือนายสายันต์  แข่งเพ็ญแข, นายอนุชิต นิธิเจริญโชค , นายสมศีล แซ่ม้า และ        นายอนุพันธ์  รรมชาติขุนเขา  และมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมคือ นางสาวกมลพร จิตต์จำนง , นายภมร  พลับพลาสี , นายไพศาล  พูนยศ , นายประสพโชค  ทวิชาชาติ และนายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ รางวัลการเข้าร่วม
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ)
2. 2558 รางวัลการเข้าร่วม สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 คือเครื่อง             ฝานกล้วยฉาบ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา    ระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ประดิษฐ์ คือนายเกียรติ-ศักดิ์ อย่างยอดเยี่ยม , นายชลัช แซ่ม้า , นายสิริภาส แซ่ม้า , นายประเสริฐ แซ่ซ้ง , นางสาวพอทู และ นายภิวัฒน์ แซ่กือ และ  มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมคือ นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ , นายชัยกร สุขคำ , นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป , นายประมินทร์    สารสุธรรม , นางสาวมนัสชนก ปันเถิน และ นายสันติชัย พรมทับ รางวัลการเข้าร่วม
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ)
3. 2558 รางวัลการเข้าร่วม สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 คือแป้งหม่อง          ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ประดิษฐ์ คือนางสาว   สุวินณา แซ่ว้าน และนางสาวรัตติกาล ฟั่นล้อม และ มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมคือ นางสาวทิพวรรณ ตุ้มทอง และนางสาวอรวรรณ แสนมหา รางวัลชมเชย
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค (ภาคเหนือ)
4. 2558 รางวัลการเข้าร่วม สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 คือเต้ารับหารสอง    ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ประดิษฐ์ คือนายมานิตย์ จี๋คีรี , นายก้องภพ เนียมเพาะ , นายสุทธิเกียรติ จ๊ะสุนา และ           นายณัฐวัฒน์ สุริยะวงศ์ และ มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมคือ     นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง , นายสมบัติ วงษ์กัน , นายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ , นายสัญชัย กาวิน และนายจักรกริช ชุมภูเทพ รางวัลการเข้าร่วม
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ)
5. 2558 รางวัลการเข้าร่วม สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 คือหน้ากากฟอกอากาศ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ประดิษฐ์ คือนายยรรยง อิสริยอาภรณ์ , นายชัยวัฒน์ โสภินท์ และนายธีรชัย -                มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมคือนายสมบัติ วงษ์กัน , นายเฉลิมชนม์     พินิจวงษ์,นายสัญชัยกาวิน ,นายศักดาปาอ้ายและนายจักรกริช ชุมภูเทพ รางวัลการเข้าร่วม
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ)
6. 2558 รางวัลการเข้าร่วม สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7คือข้าวแต๋นลืมผัว       ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ประดิษฐ์ คือ           นายอรกัญญา นะวัน , นางสาวนุชนารถ ปริมล , นางสาวนิตยา วงค์จินดา , นางสาว    แสงระวี แสนทินั่ง , นางสาวอังสุมาลี - , นางสาวมีนา ท้าวบุญยืน , นายภาสกร แก้วกันยา , นายสมชาย กัณฑะวงษ์ , นายทวีชัย คำแผง และ นางสาวจันทราทิพย์         คีรีบริบูรณ์ มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมคือนางจิรพันธ์ สันตะวัน และนางสาวปิยธิดา พวงบุหงา รางวัลการเข้าร่วม
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ)
7. 2558 รางวัลการเข้าร่วม สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 คือเครื่องตัดท่อนมันสำปะหลัง แบบสองท่อลำเลียง ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีนักเรียนนักศึกษา       เป็นผู้ประดิษฐ์ คือนายพัชรพล ตะเบอะ , นายนพณัฐ บุญชัย , นายคชพฤษณ์ ปัญญาทา , นายพิทยา กมลาศกรพินธ์ , นายภัควัต คำหลวง และ นายวันเฉลิม สมบูรณ์รัตน์ มีครูที่ปรึกษา           เป็นผู้ควบคุมคือนายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ , นายไพศาล พูนยศ ,         นางธัญชนก พูนยศ , นายภมร พลับพลาสี และนายอดิสรณ์     บุญมาก รางวัลการเข้าร่วม
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ)
8. 2558 รางวัลการเข้าร่วม สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 คือกระเป๋า Notebookจากผ้าปักม้ง ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีนักเรียนนักศึกษา       เป็นผู้ประดิษฐ์ คือนางสาวจินตนา กมลปราณี , นางสาวพิกุล     แซ่เกอ และ นางสาวประกายพรึก เพชรสกุลไพร มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมคือนางสาวรจนา วิ่งเดช , นางสาวฉันทนา บุญจริง และนางสาวสมใจ ปาละสอน รางวัลชมเชย
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค (ภาคเหนือ)
9. 2558 รางวัลการเข้าร่วม สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 คืออุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้สูงอายุ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ประดิษฐ์ คือนายภาษิต เกษตรไพร และนายเอกชัย ฉัตรพงศ์เลอเลิศ             มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมคือนายอานนท์ ทองพรม ,        นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป และ นายจตุรงค์ ต๊ะสุ รางวัลการเข้าร่วม
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ)
8.  รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558
ที่ ปีการศึกษา ประเภทผลงาน รางวัลที่ได้รับระดับ
ประเทศ/ภาค/จังหวัด
1. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะงานกลึง    กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ย 57 ลำดับที่ 9 โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายเกียรติศักดิ์ อย่างยอดเยี่ยม และนายชลัช แซ่ม้า มีครูผู้ควบคุมคือ           นายชัยกร  สุขคำ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย 57 ลำดับที่ 9
2. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะ           การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ย 76.40 ลำดับที่ 10 โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน คือนางสาวปาณี คำปัน มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาววรรณิศา       พ่วงแช เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย 76.40ลำดับที่ 10
3. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ย 74.52 ลำดับที่ 10 โดยมีนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายมงคลประทุมตะและนายปรีชา เหล่าธนสาร , มีครูผู้ควบคุม คือนายสัญชัย  กาวิน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย 74.52ลำดับที่ 10
4. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ย 13.46 ลำดับที่ 13 โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน    คือนางสาวนิลุบล  วาณิชศรีรุ่งโรจน์ , นางสาวฝนทิพย์ - และ  นางสาวนนทยา  แสนใจ ,มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวรจนา  วิ่งเดช เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย 13.46ลำดับที่ 13
5. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ยลำดับที่ 15 โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน คือนางสาวรัตนวลี รัตนาสิงหาสน์ , นางสาวกัญญาวีร์ ศิลพันธ์ตระกูล และนายกุ้ง    ใจแก้วทิ  มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวยุภารัตน์ ชัยทะนุ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย -
ลำดับที่ 15
6. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ย 71.86ลำดับที่ 13โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน    คือนายชาลี เกียรติสุพจน์ และนายณรงค์ เสาะสืบงาม ,             มีครูผู้ควบคุมคือนางสาวชลทิชา  การอง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย 71.86
ลำดับที่ 13
7. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะ            การออกแบบ Web page ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ย - ลำดับที่ 7โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน คือ          นายชลันธร แสนคำลือ และนายชลพัฒน์ ศรีพรม มีครูผู้ควบคุมคือนายอานนท์  ทองพรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย -
ลำดับที่ 7
8. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานทักษะ             การออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ย - ลำดับที่ 4  โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน คือนางสาวบุษบา  พานสกุลดี, นางสาวขนิษฐา แซ่ซ้ง และ      นางสาวกาญจนา มนัสมโนธรรม มีครูผู้ควบคุมคือ             นางสาวทิพวรรณ  ตุ้มทอง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย -
ลำดับที่ 4
9. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ย - ลำดับที่ 6  โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน คือนางสาวแสงระวี  แสนทินั่ง ,นายรัตพล  สะขัดอ้อย  และ นายกฤตชญา  ยะเปียง   มีครูผู้ควบคุมคือ นางสาวปิยธิดา  พวงบุหงา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย -
ลำดับที่ 6
10. 2558 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกวด                พูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลคะแนนเฉลี่ย 72 ลำดับที่ 15 โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน คือนายพาคอลา  -  มีครูผู้ควบคุมคือนางสาวแสงเดือนแซ่ว้าน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ผลคะแนนเฉลี่ย 72
ลำดับที่ 15
9.  รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดตาก)
ที่ ปีการศึกษา ประเภทผลงาน รางวัลที่ได้รับระดับ
ประเทศ/ภาค/จังหวัด
1. 2558 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ                ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดตาก) ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน    คือนายมงคลประทุมตะและนายปรีชา เหล่าธนสาร ,มีครูผู้ควบคุม       คือนายสัญชัย  กาวิน
 
 
 
เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
(จังหวัดตาก)
2. 2558 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ในการแข่งขันทักษะว