|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวรจนา วิ่งเดช
  นางพิกุล ประกอบกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 47  
เข้าชมปีนี้ : 735  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 1,087  
 บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นางสาวรจนา  วิ่งเดช
เบอร์โทรศัพท์ :  0979645089
อีเมล์ :  rotjanawingdet@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  27-10-2557
  สาขาวิชา :  การบัญชี
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครู คศ.1
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  พ.ศ. 2546 - 2557  วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ประวัติการศึกษา :  พ.ศ. 2545 จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธูรกิจ (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเลย
พ.ศ. 2552 จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอน :  การบัญชีเบื้องต้น 2
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
สัมมนาการบัญชี
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :